Search form

Ɨtaikena Peba 12:11

11Ɨ ɨngkenaemb ket Petrond nonyɨt yodarkonj, ɨ ket ton tina gar ke yindonj da, “Oo, kemb kon ɨmɨnjog wumɨr aen da Yonggyamɨt kor nɨtmɨkitau Tina aneru, dɨde Ton ket kea ken nɨtrɨngas Erodɨmna dandam pɨlke dɨde Ju rɨga waina komkesa ɨsamki singi ke.”