Search form

Ɨtaikena Peba 12:12

12Ɨ re ton odede yongwatonj, ton yikonj Yoanɨm mog Mariyamna met wa. Rɨgap yogenayo onggɨtyam rɨga Yoanɨnd kwa yɨpa nyɨ ke da Mak. Ɨ onggɨt metɨnd re kea jogjog rɨga bobo b'eomto, dɨde yɨr opmitena wuwenonj.