Search form

Ɨtaikena Peba 12:15

15Ajɨ rɨgap tin womno da, “Man korɨrkorɨr e ainyɨt are!” Ajɨ ton kea onggɨtyam yɨt yusairenonj, ɨ danda kɨma windonj da, “Ɨmɨnjog e-o! Ma kon b'anygɨnenyɨn-a!” Sɨ todaka endento da, “Ama rɨka tina anerute.”