Search form

Ɨtaikena Peba 12:17

17Ɨ Petro ket yɨm ke rɨga eswanginonj, ɨ ket towa usenenainonj rɨja na re Yonggyam tin yɨtrɨngatonj sɨbɨbmet ke. Ɨ ton ket ten amninonj da, “Wɨn onggɨtyam yɨt wumɨr oramitenya Yakobom pɨlwa dɨde kwa komkesa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wa pɨlwa.” Seg ton ket yiwatonj onggɨt met ke, dɨde ket menon yokatonj b'enga gatab wa.