Search form

Ɨtaikena Peba 12:18

18Ɨ ɨspari ke ket, geja rɨgap maka Petrond yɨr yongo. Sɨ towa wɨngɨrɨnd ma sobijog na yɨt b'iklawa wuwenonj odede da, “Nangga na awɨk Petrom pɨlɨnd?”