Search form

Ɨtaikena Peba 12:19

19Onggɨt kak ke, Erod tin oraka yiyenonj, ajɨ makwa yodaronj. Sɨ ton b'obogɨl erkena eyeninonj sɨbɨbmet yɨr ɨpka rɨga, ajɨ makwa nangga b'ogɨl mɨra na yokatonj. Sɨ ton ket b'ingawa yoramitonj ten ongandam. Seg ket Erod Yuda eriya ke yiwatonj, ɨ ket yikonj Kaisareya wa wɨmenam.