Search form

Ɨtaikena Peba 12:20

Erodɨmna Uj gatab Yɨt

20Ɨ Erod re ma sobijog na soro aenonj Tiro ake Sidon rɨga wa pɨlwa. Ajɨ onggɨt nɨmog eriya rɨga waina owou wuwenonj re Erodɨmna kantri kena. Sɨ onggɨt penaemb Tiro ake Sidon rɨgap yɨpand gɨlgɨl wuwonj Erodɨm pɨlwa Erod kɨma ngɨmbla okatam. Sɨ ton naska kingɨmna nony ɨjai wungapu yɨr ɨpka rɨga Blastom pɨlwa wuwonj nony okatam da, “Ɨdenat ton sowa gatab wa tainy.” Ɨ dɨde ton ket tin yerkito ngɨmbla okatam king Erod kɨma.