Search form

Ɨtaikena Peba 12:21

21Sɨ Erod yɨpa bibɨr yobagendonj towanɨm yɨt opurenam. Ɨ re onggɨtyam bibɨr yokatonj, Erod ket b'ogɨl king kobɨrgɨm b'ikokinonj, dɨde ket omitonj kingɨmna wɨp omnenapu kasand. Ɨ ton ket nɨnda yɨt apureninonj rɨga wa pɨlwa yepiya re tuwonj Tiro ake Sidon ke.