Search form

Ɨtaikena Peba 12:22

22Ɨ re ton yɨt opurena seg awonj, utkunda rɨga bobop b'okta ara wuwenonj da, “Ɨtemb re ma rɨgaina opurena im, ajɨ godɨmna opurena im!”