Search form

Ɨtaikena Peba 12:23

23Ɨ onggɨt wɨnɨnd Erod maka Godɨnd yesourenonj. Sɨ onggɨt penaemb Yonggyamɨmna anerut odenja ti pɨlɨnd kopa yoramitonj. Ɨ ket kopa ogona kom kupɨrɨp tin ongong yiyeno, sɨ ton ket uj awonj.