Search form

Ɨtaikena Peba 12:25

25Ɨ re Banaba ake Saul towaina wɨko seg yomnonda Yerusalem taunɨnd, ton yokatonda Yoanɨnd yena re kwa nyɨ yogenayo da Mak, dɨde ket ton kɨma ɨtendonda Antiyok wa.