Search form

Ɨtaikena Peba 12:4

4Sɨ re ton Petrond yokatonj, ton ket yoramitonj sɨbɨbmet wa. Ɨ Erod sikstin (16) geja rɨga etmɨkisinonj sɨbɨbmet mopyamɨm pɨlwa danda kɨma Petrond yɨr ɨpkam, nokɨm da ɨdenat powa (4) geja rɨga bobop sensi omnena kɨma tin b'obogɨl yɨr ɨpka iyenyi. Ɨ tina ɨsamki singi re ɨja naemb da ton Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn kak ke Petrond yii dem rɨga wa wɨp wa, ɨ tin onganj dem.