Search form

Ɨtaikena Peba 12:5

5Sɨ onggɨt penaemb geja rɨgap Petrond yɨr ɨpka yiyeno sɨbɨbmetɨnd. Ajɨ onggɨt wɨnɨnd sosi rɨgap daka kea ɨmɨnjog gar ke ti gatab yɨr opmitento Godɨm pɨlwa.