Search form

Ɨtaikena Peba 12:6

Aneru Petrond Yopendonj Sɨbɨbmet ke

6Ɨ onggɨt sɨwɨnyɨnd re Erod singi awonj Petrond negɨr omnam ɨspari ke, Petro yɨt wegonj nɨmog geja rɨga wa ganggand. Ɨ Petromna yɨpa yɨm re sein kai ke ɨjobɨki na yɨbnonj yɨpa geja rɨgamna yɨmɨnd dɨde kwa yɨpa yɨm re odede yɨpa wɨp ɨjobɨki na yɨbnonj kwa yɨpa geja rɨgamna yɨmɨnd. Ɨ daka nɨmog geja rɨgap onyiti na onggɨt sɨbɨbmet yɨr ɨpka yiyenonda mora dundand.