Search form

Ɨtaikena Peba 12:7

7Ɨ odedend ket yɨpa Yonggyamɨmna aneru Petrom wusɨnd onyitonj, ɨ ngayat yɨnyomarenonj onggɨtyam sɨbɨbmet wɨngɨrɨnd. Ɨ ton ket Petrond yɨdbontonj yororand, dɨde ket tin yutunga ke yutnyitonj. Ɨ ket yomnonj da, “Wanakana utnyite!” Ɨ odenja ket tina yɨm ke ɨjobɨki sein kai b'ɨtrendonda.