Search form

Ɨtaikena Peba 12:8

8Ɨ kwa aneru tin yomnonj da, “Moina rob ke b'obogɨl b'ɨjobɨke, dɨde moina yongɨnkak b'ikokine!” Seg Petro kea tina yɨt rɨrɨrɨnd amnɨkinonj. Ɨ aneru b'usaya kwa yomnonj da, “Moina tumɨnd iyenapu pɨnpɨn kobɨrgɨm b'ikite, dɨde ken yɨmta nundoke!”