Search form

Ɨtaikena Peba 13:1

Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Abagendonj Banaba ake Saul

1Ɨ Antiyok sosi wɨngɨrɨnd kea de wekenonj bageyam dɨde ouyaena rɨga. Sɨ opimemb jɨ rɨga Banaba, ɨ Simeon yena re kwa nyɨ yogenayo da Niger, ɨ Kurene tunggam Lukiyo, ɨ king Erod kɨma yɨpand ongeni rɨga Manaen, ɨ dɨde Saul.