Search form

Ɨtaikena Peba 13:10

10Ɨ ton ket tin yomnonj da, “Man, Satanamna b'ɨga! Man re komkesa b'anygɨnena mɨle ke dɨde komkesa negɨrjog mɨle ke yɨndangɨr omni et. Wɨi, man komkesa negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna geja rɨga et! Man ita wɨnɨnd dadal dadal Yonggyamɨmna dɨmdɨmjog ouyaena yɨt b'anygɨnena nya ke kaokao amnɨkeneninyɨt. Ma man singi et odede negɨr mɨle dɨkɨnd seg omnyɨt?