Search form

Ɨtaikena Peba 13:11

11Sɨ onggɨt paemb da Yonggyamɨmna danda yɨm re ke mor kumb nate ainy. Ɨ man otade ɨta yɨrdɨdɨ tauket, ngɨrpu rokate ra Godɨmna obagendi wɨn okas dem. Ɨ ma ɨta ket lomkongga ngaya ongwatenyɨt yɨr ongongɨm.” Ɨ yɨt seg ke odenja temat tin yɨr yɨkangɨndonj, ɨ ket ton yɨr sɨbɨb awonj. Sɨ onggɨt penaemb ton yɨr tumtum yikenonj, dɨde rɨga oraka eyeninonj tin yɨm otona iyoyɨm.