Search form

Ɨtaikena Peba 13:12

12Ɨ onggɨt wɨnɨnd Sergiyo Paulo kea onggɨtyam auki mɨle yɨr yongonj, dɨde ton ket ma sobijog na kɨd kesa aenonj onggɨtyam Yonggyamɨmna ouyaeni danda yɨtkak gatab. Sɨ ton ket Yonggyamɨnd gar ke utkunda ke yokatonj.