Search form

Ɨtaikena Peba 13:14

14Ɨ Pol ake Banaba ket Perga taun ke yiwatonda, dɨde ket opendonda de Antiyok taun wa Pisidiya eriyand. Sɨ re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr awonj, ton ket b'ɨgaronda Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wɨngɨr wa, ɨ ket omitonda.