Search form

Ɨtaikena Peba 13:15

15Ɨ re ogenka rɨgap ogenka seg aukɨto Mosemna peba ke dɨde nɨnda bageyam waina peba ke, Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met yɨr ɨpka mopyam rɨgap yɨt etmɨkitawo Pol ake Banaba towa pɨlwa da, “Wɨn, sowa rɨga! Rada opima wa pɨlɨnd wekeny nɨnda b'ugowa yɨt rɨga wa pɨlwa pɨtapɨta omnenam, sɨ sɨn wa maemb ket gangga takau opurenam.”