Search form

Ɨtaikena Peba 13:16

16Sɨ Pol utnyitonj dɨde yikonj wɨp wa. Ɨ ton ket yɨm ke rɨga eswanginonj, dɨde ket yɨt b'atomonj da,

“Kor rɨgawar! Israel rɨga dɨde kwa Godɨnd ewangaya God ma obagɨki kesa rɨga, wɨn ken nutkunda!