Search form

Ɨtaikena Peba 13:19

19Onggɨt kak ke ket, God negɨr amnɨkinonj seben (7) yɨtam rɨga rɨna re wekenonj Kanaan gowɨnd, ɨ onggɨtyam towaina gou sowa b'uwar Israel rɨga wa akainonj owabɨntam.