Search form

Ɨtaikena Peba 13:2

2Ɨ re ton Yonggyamɨnd yewangaeneno dɨde owou uwabɨka wɨn yokateneno, Yɨnayɨna Wɨngawɨngat kea ket ten amninonj da, “Wɨn Banaba ake Saul Kor notkaya, mop nokɨp Konɨt ten ara emokond Koina singi wɨko omnɨkam.”