Search form

Ɨtaikena Peba 13:21

21Ɨ re Samuwel bageyam yɨbnonj, odedend rɨgap tin yerkito yɨpa king obagendam ten wɨp omnenam. Sɨ God akainonj Benyamin gu ke rɨga Kisɨmna b'ɨga Saul. Sɨ Saul ket poti (40) kemag kɨma ten wɨp amninonj.