Search form

Ɨtaikena Peba 13:22

22Ɨ re God Saulɨnd yewaikitonj, Ton ket Dawidɨnd yonyitonj towa kingɨm. Ɨ God kea ti gatab yɨr ungata yɨt yindenonj odede da, ‘Re Kon Yesaimna b'ɨga Dawidɨnd yɨr yongond, ton re Koina gar ke nony ɨjai rɨga e. Ɨ tonte dem Koina komkesa singi gasa tamnɨkiny dem.’