Search form

Ɨtaikena Peba 13:23

23Ɨ God re kea tɨrɨr yɨt Dawidɨnd yomnonj da, ‘Kon ɨta moina kus b'ɨgam pɨlke yɨrkokar okawa rɨga takainyɨn dem Israel rɨga wa.’ Sɨ God Tina tɨrɨr omni yɨt rɨrɨrɨnd onggɨtyam yɨrkokar okawa rɨga Yesund yoramitonj Israel rɨga wa pɨlwa.