Search form

Ɨtaikena Peba 13:25

25Re Yoan momta tina wɨko undwatam yomnonj, ton yindonj da, ‘Wɨn rɨja im nony aindam yeten kon? Kon ma Kerisoten yena re wɨn yɨr yungaya. Ajɨ yɨr de, ɨta Ton kor kak ke ik, sɨ kon makwa rɨrɨr en Tina goujog wɨko rɨga pɨla Tina yongɨnkak kai ɨtrekam.’