Search form

Ɨtaikena Peba 13:26

26“Kor rɨgawar! Abraamɨmna b'usmureni b'ɨgawar dɨde kwa Godɨnd ewangaya God ma obagɨki kesa rɨga, wɨn wumɨr yokata! God ke onggɨtyam yɨrkokar okawa yɨt yɨtmɨkitonj mera pɨlwa.