Search form

Ɨtaikena Peba 13:27

27Ɨ rɨga yepiya re wekenonj Yerusalem taunɨnd dɨde towaina wɨp iyoi rɨgap maka Yesund yongwato da Ton re Keriso e. Ɨ ton kwa maka nony aukenento Yesum gatab bageyam waina yɨt rɨna re ton agenkenento ita towaina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd. Sɨ Ti gatab wumɨr kesand, ton negɨr ma b'ɨsagɨka mɨle yomnɨko Tin ongandam. Sɨ odede nya ke, onggɨtyam towaina mɨlet kemb bageyam waina yɨt rɨrɨrkɨp yomnonj.