Search form

Ɨtaikena Peba 13:29

29Ɨ re Ton uj awonj wul kumbɨnd, rɨgap Tin gou wa yomno onggɨt wul kumb ke, dɨde gopmet wa yoramito. Sɨ odede towaina mɨle ke re kemb komkesa Ti gatab ɨrɨki yɨtkak rɨrɨrkɨp auto.