Search form

Ɨtaikena Peba 13:3

3Sɨ onggɨt penaemb ton ket owou uwabɨka wɨn yokateno, ɨ yɨr opmitento. Ɨ ton ket towa pɨlɨnd yɨm aramkɨto ten danda okawam, ngɨrpu ket ten etmɨkito.