Search form

Ɨtaikena Peba 13:33

33Sɨn opimemb re towaina b'ɨga im. Ɨ Godɨt Yesund yutnyitonj uj ke, sɨ ɨngkenaemb ket onggɨtyam Tina tɨrɨr omni yɨt rɨrɨrkɨp yomnonj sowanɨm. Ɨ kwa ɨja emb jɨ Tina utnyita gatab ɨrɨki yɨbɨm Ger Peba nɨmogɨm saptand da,

‘Man re Kor b'ɨga et,

yu Kon kemb pɨtapɨta momnyɨn da Man re Kor b'ɨga et.’