Search form

Ɨtaikena Peba 13:34

34Ɨ God Tin yutnyitonj uj ke, nokɨm da ɨdenat Ton maka tɨtenj ɨtkɨkam. Sɨ onggɨt gatab yɨna pebat ɨja emb jɨ yindeny da, ‘Kon opima wa takainyɨn b'ogɨl gasa rɨna re Kon yɨnayɨna omni dɨde ɨmɨnjog omni kɨma tɨrɨr yɨt yomnond Dawidɨnd.’