Search form

Ɨtaikena Peba 13:36

36Ɨ re Dawid yɨbnonj ti yilond, ton kea Godɨmna singi wɨko amnɨkeninonj. Ajɨ onggɨt kak ke ket, ton uj awonj, dɨde ti b'uwar waina gopmet wa yoramito, ɨ ket tina ujgɨm kea ɨtkɨkonj.