Search form

Ɨtaikena Peba 13:38

38Kor rɨgawar! Onggɨt paemb kon yɨtkak pɨtapɨta tamninyɨn onggɨt Rɨga gatab, sɨ wɨn b'ogla jɨ wumɨr yokata. Sɨ ɨtemb jɨ yɨtkak. Yepiya ra wɨn onggɨt uj ke utnyiti Rɨga Yesund gar ke utkunda ke okasya, ɨngkaimemb God waina negɨr mɨle awɨr tamniny. Ɨ kwa wɨn komkesa makwa rɨrɨr im negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okatam Mosemna gog yɨt yɨmta undoka ke, mop nokɨp wɨn ma rɨrɨr im onggɨtyam komkesa Mosemna gog yɨt yɨmta undokam.