Search form

Ɨtaikena Peba 13:39

39Ajɨ komkesa rɨga yepiya ra ɨtemb rɨga Yesund gar ke utkunda ke okasi, God opima towa takainy negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ.