Search form

Ɨtaikena Peba 13:40

40Sɨ onggɨt paemb da wɨn yɨr kɨma tekenyɨt! Ɨ onggɨtyam mɨle goro ket wa pɨlɨnd raukinem onggɨt bageyamɨmna opureni yɨtkak.