Search form

Ɨtaikena Peba 13:41

41Sɨ ɨja emb jɨ bageyam yindeny da,

‘Wɨn yepiya re Koina yɨt ɨsadrena yiyenonda. Wɨn yɨr de!

Wɨn opima kɨd kesa tainindam dem, ɨ kwa wɨn opima negɨr taukindam dem.

Mop nokɨp ra waina wɨn ik dem, Kontemb yɨpa gasa omnɨken,

ajɨ wɨn ma opima gar ke okasya dem onggɨtyam gasa, nangga ma jɨ rada yɨpa rɨgat wen wumɨr tamneniny dem.’”