Search form

Ɨtaikena Peba 13:42

42Sɨ re Pol ake Banaba opendonda onggɨt met wɨngɨr ke, rɨgap ket ten egekitto onggɨtyam yɨtkak usenenam kwa yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd.