Search form

Ɨtaikena Peba 13:43

43Ɨ towaina yɨr opmita seg ke, re rɨga wetaweta aukɨto, jogjog Ju rɨga dɨde Godɨnd ewangaya God ma obagɨki kesa rɨga yepiya re engkɨto Ju rɨga waina mɨle wa, ton ket yɨmta undoko Pol ake Banaba. Sɨ Pol ake Banaba onggɨt rɨga kɨma yɨt b'usenena ekonda, dɨde danda kɨma ten ugoinonda da, “Wɨn b'ogla ita wɨnɨnd wɨmena tuwenyɨt Godɨmna wurar kɨma.”