Search form

Ɨtaikena Peba 13:44

44Ɨ yɨpa sande kak ke, re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr awonj, ama rɨka momta komkesa Antiyok taun rɨga b'eomkurto Yonggyamɨmna yɨtkak utkundam.