Search form

Ɨtaikena Peba 13:46

46Sɨ Pol ake Banaba daka moga kesa danda kɨma ten amneninonda da, “Sɨn b'ogla God ma yɨt naska opurena teyeninya wɨn Ju rɨga wa pɨlwa. Ajɨ wɨn walenggyam kea God ma yɨt ewaikenindam, dɨde wɨn walenggyam b'ɨsagɨka ke yoenya ngɨrpu kesa dadal yɨrkokar okatam. Sɨ onggɨt paiemb sɨn yu wa pɨlke wɨp tengenjya God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa.