Search form

Ɨtaikena Peba 13:47

47Mop nokɨp ɨja naemb jɨ Yonggyam sɨn ningainonj da,

‘Kon ket men motramisɨn God ma obagɨki kesa rɨga wa ɨnyowayam yɨpa ngaya.

Sɨ man b'ogla warabag omnɨka iyenyɨt yɨrkokar okawam yɨtkak ngɨrpu de gowukoi ngɨrpu wa.’”