Search form

Ɨtaikena Peba 13:48

48Sɨ re God ma obagɨki kesa rɨgap towaina yɨt utkundo, ton kea gar sam aukɨto, dɨde Yonggyamɨmna yɨtkak yesoureno. Ɨ komkesa rɨga yena re God abagɨkinonj dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okawam, ton kea Yesund gar ke yokato.