Search form

Ɨtaikena Peba 13:50

50Ajɨ Ju rɨgap Godɨnd ewangaya ukoi nyɨ kongga dɨde onggɨt taun wɨngɨrɨnd ukoi nyɨ rɨga ɨl ongka eyento soro kɨma ten negɨr omnɨkam. Sɨ ket onggɨt rɨgap soro kɨma owɨnkɨto Pol ake Banaba towa pɨlwa, dɨde ket negɨr kɨma b'ɨdgotnena mɨle yoramiteno towa pɨlɨnd. Ɨ dɨde ton ket ten eaukeno towaina eriya ke.