Search form

Ɨtaikena Peba 13:51

51Sɨ onggɨt penaemb Pol ake Banaba towaina pɨspamɨnd kɨl b'ɨdbenenonda towanɨm nony aukam da b'ɨsagɨka wɨn ɨta ik dem. Seg ton ket yiwatonda Ikoniyon taun wa.