Search form

Ɨtaikena Peba 13:52

52Ajɨ b'auyaena rɨga yepiya re wekenonj Antiyok taunɨnd, ton ma sobijog na gar sam dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr na aukɨto.