Search form

Ɨtaikena Peba 13:9

9Ɨ onggɨt wɨnɨnd omandemb Saul, kwa yɨpa ti nyɨ re Pol, Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr aukonj, dɨde ton ket Elimam pɨlwa yɨr ɨsokonj.